สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี แจ้งกำหนดปิดปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Sever ในวันที่เสาร์-อาทิตย์ที่ 16-17 กุมภาพันธ์ และวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 23-24 กุมภาพันธ์ เพื่อปรับปรุงภายในห้อง Server จึงทำให้ในวันดังกล่าวจะไม่สามารถใช้อินเตอร์เนทได้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                    ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562

                                โดยได้จัดประชุมคณะทำงานทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT..:..Situation..Awareness..Team) และผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562           

                                ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นั้น

                   ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ขอให้ทุกหน่วยงานทบทวนการดำเนินงาน ดังนี้

                                1. ทบทวนผังโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS : Incident Command System) ระดับอำเภอ

                                2. ประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงทางสุขภาพของอำเภอ โดยใช้วิธีประเมินความเสี่ยงแบบ Risk Matrix (4x4) 

                                3. จัดทำแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินรองรับภัยพิบัติด้านสาธารณสุข ระดับอำเภอ

                                4. ทบทวนการดำเนินงาน SAT..โดยจัดทำผังการรายงานข่าวที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ  ข้อร้องเรียน  เหตุการณ์ต่าง ๆ ระดับอำเภอ พร้อมรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบงาน

                โดยขอให้ส่งข้อมูลดังกล่าวเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข    ทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562

© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho