งานโสตฯและซ่อมบำรุง

งานโสตฯและซ่อมบำรุง

ขอเชิญชวนร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีด้านประชาธิปไตยแก่เยาวชน บุคลากรในสถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริม กิจกรรม แนวทาง การเสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างมีคุณภาพ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้หรือติดตามผ่านทางเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สำนักงานประชาสัมพันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร www.parliament.go.th/innovation

ขอความร่วมมือจากบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีการรับบริการหรือมีการติดต่อประสานงานกับกองสารบรรณ กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจ ได้ที่เว็บไซค์ https:www.research.net/r/WD_WDG_2019 หรือ QR Code

ขอความอนุเคราะห์พิจารณาให้คงามช่วยเหลือ นายอรุณ  ธรรมสอน  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานก๊าซทางการแพทย์ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านพักที่อยู่อาศัยของครอบครัว ณ บ้านเลขที่ 315 หมู่ 4 ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ซึ่งเพลิงได้ไหม้บ้านและทรัพย์สินเสียหายเกือบทั้งหมด สามารถโอนเงินสนับสนุนช่วยเหลือเจ้าของบัญชี ชื่อบัญชี นายอรุณ ธรรมสอน เลขที่ 507-1311-526 ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน

Page 3 of 3
© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho