OSSC (One Stop Service Center)

OSSC (One Stop Service Center)

ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ : บริการสำหรับผู้ประกอบการ

 แบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบฟอร์มต่าง ๆ

คำขอ  บันทึกการตรวจ  เกณฑ์การตรวจ

ข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลสถานประกอบการ

รายละเอียดข้อมูลสถานที่ที่ขออนุญาต อาหาร ยา เครื่องสำอาง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ขออนุญาต อาหาร ยา เครื่องสำอาง

Food Safety

Food Safety

รพ.อาหารปลอดภัย  Clean Food Good Taste
เมนูสุขภาพ(QR Code) ตลาดนัดเกษตร 

งานบริหารเวชภัณฑ์

งานบริหารเวชภัณฑ์

ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์และระบบรายงาน

คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน

ขั้นตอนการดำเนินงานที่เผยแพร่ตาม พรบ. อำนวยความสะดวก

เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่

คู่มือหนังสือ  แผ่นพับ  เอกสารบรรยาย  ประกาศกระทรวง

© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho