OSSC (One Stop Service Center)

OSSC (One Stop Service Center)

ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ : บริการสำหรับผู้ประกอบการ

 แบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบฟอร์มต่าง ๆ

คำขอ  บันทึกการตรวจ  เกณฑ์การตรวจ

ข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลสถานประกอบการ

รายละเอียดข้อมูลสถานที่ที่ขออนุญาต อาหาร ยา เครื่องสำอาง

งานบริหารเวชภัณฑ์

งานบริหารเวชภัณฑ์

ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์และระบบรายงาน

คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน

ขั้นตอนการดำเนินงานที่เผยแพร่ตาม พรบ. อำนวยความสะดวก

เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่

คู่มือหนังสือ  แผ่นพับ  เอกสารบรรยาย  ประกาศกระทรวง

© 2021 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho