คู่มือสำหรับประชาชน

รวมคู่มือประชาชน update 2567

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2551

เรื่อง กำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย มาตรฐานของสถานที่ การบริการ ผู้ให้บริการ หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานสำหรับสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ จำนวน 1 กระบวนงาน

1. การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย (กรณีรายใหม่หรือกรณีรายต่ออายุ)

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541

1. การขออนุญาตการประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก

2. การขอต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก 

3. การขอต่อใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก

4. การขอเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการคลินิก

5. การขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลินิก

6. การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก

7. การแสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิกกรณีผู้รับอนุญาตตาย

8. การแจ้งเลิกคลินิก

9. การชำระค่าธรรมเนียมคลินิก

10. การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก

11. การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก

12. การโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก

13. การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก

14. การขอแบบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนที่ไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
Line : fdakan