Print this page
Wednesday, 30 March 2022 15:01

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Written by
Rate this item
(0 votes)
Read 453 times Last modified on Wednesday, 30 March 2022 15:03
งานบริหารทรัพยากรบุคคล

Latest from งานบริหารทรัพยากรบุคคล

Login to post comments