Print this page
Monday, 16 November 2020 14:18

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าหลักโรงพยาบาลไทรโยค ระยะที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Written by
Rate this item
(0 votes)
Read 87 times
งานก่อสร้าง

Latest from งานก่อสร้าง

Login to post comments