การขออนุญาตสถานพยาบาล
เปิดสถานพยาบาล
เปิดสถานพยาบาล

ขั้นตอนและเอกสารประกอบการขออนุญาต

แบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม

คำขออนุญาตสถานพยาบาล

เกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์ตรวจสถานที่สถานพยาบาล

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
Line : fdakan