การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ขายยาแผนปัจจุบัน
ขายยาแผนปัจจุบัน

ขั้นตอนและเอกสารประกอบการขออนุญาต

ขายยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์
ขายยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์

ขั้นตอนและเอกสารประกอบการขออนุญาต

แบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม

คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน

คู่มือการตรวจประเมิน GPP
คู่มือการตรวจประเมิน GPP

การตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน

กองยา อย.
กองยา อย.

MEDICINES REGULATION DIVISION

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
Line : fdakan