This image for Image Layouts addon
Image
ขั้นตอนการขออนุญาต
ขออนุญาตใหม่
Image
คู่มือการสมัคร Open id
Image
คู่มือขออนุญาตสถานที่
Image
คู่มือจดแจ้งผลิตภัณฑ์
แก้ไขเปลี่ยนแปลง
Image
คู่มือแก้ไขรายละเอียดสถานที่
Image
คู่มือแก้ไขรายการจดแจ้ง
Image
คู่มือแจ้งยืนยันสถานที่
ต่ออายุ
Image
ขั้นตอนการต่ออายุรายการจดแจ้ง
Image
คู่มือต่ออายุรายการจดแจ้ง
Image
แบบฟอร์ม
Image
ตัวอย่างสถานที่ผลิต
Image
ตัวอย่างฉลาก
Image
video ตัวอย่างการยื่นขออนุญาต

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
Line : fdakan