วัตถุอันตรายhazardous substance
บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน เรียกว่า ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.2556 ซึ่งบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ (อย.) นั้นถูกจัดอยู่ในบัญชี "บัญชี 4" ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ
ดังนั้น ผู้ประกอบการสามารถ ตรวจสอบสูตรส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ของท่าน ว่าถูกจัดเป็นวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือไม่ และถูกจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่เท่าใด ให้ดำเนินการจรวจสอบตามขั้นตอนดังนี้

บัญชี 4.1   ให้ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์   "บัญชี 4.1"

บัญชี 4.2   ให้ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์   "บัญชี 4.2"

บัญชี 4.3   ให้ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์   "บัญชี 4.3"

หากไม่พบบัญชี 4.1- 4.3 ให้ติดต่อสายด่วนตรวจสอบ

วัตถุอันตราย  กรมโรงงาน 

โทร. 02-2024225-7, 0-2202-4235-6

E-mail : hazard@diw.go.th  

วัตถุอันตรายชนิดที่ 1
Image
เปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบที่ สสจ.
Image
วัตถุอันตรายชนิดที่ 2
Image
ขึ้นทะเบียนที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นนทบุรี
Image
เปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบที่ สสจ.กาญจนบุรี
Image
วัตถุอันตรายชนิดที่ 3
Image
ขึ้นทะเบียนที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นนทบุรี
Image
เปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบที่ สสจ.กาญจนบุรี
Image
Image

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
Line : fdakan