บริหารเวชภัณฑ์
หนังสือแจ้งเวียน

    - กรมบัญชีกลางผ่อนคลายเงื่อนไขการจัดซื้อยา

     - การยกเว้นการปฏิบัติตามกฏกระทรวง เรื่อง พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

     - กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธี e-market , e-Bidding และสอบราคา

     - แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP

     - แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย

     - ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ 5 เม.ย. 62

     - ราคาอ้างอิงวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2563

     - แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
Line : fdakan