Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ (30 มกราคม 2562) ที่สถานีขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุข และทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ทีม อสม. อำเภอเมืองกาญจนบุรี ร่วมรณรงค์ให้ คำแนะนำประชาชนเพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุเด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น หอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด หรือผู้ที่ต้องอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานควรระมัดระวังป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก ถ้าจำเป็นต้อง ออกนอกบ้านควรสวมหน้ากากที่ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูก 


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมพัฒนาศักยภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 พร้อมชี้แจงนโยบาย เป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินรับรอง คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัด กาญจนบุรี และเพื่อให้ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบแนวทางหรือหลักเกณฑ์ในการออกข้อกำหนดท้องถิ่นเพื่อบังคับใช้ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  เมื่อวันนี้ 29 มกราคม 2562 ณ  ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกากาญจนบุรี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมพัฒนาและประเมิน รพ.สต.ติดดาวระดับอำเภอ เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอให้เกิดความร่วมมือ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบเครือข่ายของแต่ละอำเภอ พัฒนาส่วนขาดตามเกณฑ์ หรือแก้ปัญหาสุขภาพตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ยกระดับ 3 ดาว 4 ดาว ให้ก้าวสู่ระดับ 5 ดาว เป็นการพัฒนาคุณภาพของบริการปฐมภูมิที่เชื่อมโยงกับชุมชน ตอบสนองความจำเป็นด้านสุขภาพของประชาชน เพื่อการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้(  21 มกราคม 2562) เวลา 08.30 น. นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาคครูและบุคลากรทางศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho