กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

ประกาศราคากลางและแบบแปลน การจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 3 ห้อง โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี มีไฟล์แนบท้ายจำนวน 2 รายการ

  1. ปร.4,ปร.5 บ้านพัก 3 ห้อง รพ.หนองปรือ
  2. แปลนบ้านพัก 3 ห้อง รพ.หนองปรือ

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๑๒/ว ๓๙๑๙ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “การประเมินตนเองในการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล” ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบาย เรื่องการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล โดยให้โรงพยาบาลทำการประเมินตนเองด้านคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คุณภาพการดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การที่เทคโนโลยีสารสนเทศจะตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่สำคัญของโรงพยาบาล

© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho