Thursday, 15 November 2018 20:09

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงทางเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Written by
Rate this item
(0 votes)

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
           ตามประกาศ จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น
             รายการก่อสร้างปรับปรุงทางเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า   ๒๒๐    ตารางเมตร โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกีียรติ  ๘๐  พรรษา   ตำบลห้วยกระเจา  อำเภอห้วยกระเจา  จังหวัดกาญจนบุรี  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา   ได้แก่    บริษัท ธนวัฒน์สุวรรณ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) 
โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๔๔๐,๐๐๐.๐๐  บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
(นายพนัส โสภณพงษ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
 
สำเนาถูกต้อง  
 
พิไลวรรณ ถาวรกุล  
(นางสาว พิไลวรรณ ถาวรกุล)  
เจ้าพนักงานพัสดุ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 โดย นางสาว ปราศรัย อรรจนธีรทัต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

Read 345 times
Login to post comments
© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho