Print this page
Thursday, 08 November 2018 15:29

ยกเลิกประกาศจังหวัดกาญจนบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Written by
Rate this item
(0 votes)
( สำเนา )
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ยกเลิกประกาศจังหวัดกาญจนบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
........................................................................................
 

                    ตามประกาศจังหวัดกาญจนบุรี  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงวันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ กำหนดให้ผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. นั้น

       เนื่องจากมีผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ ราย แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวัน เวลา ที่กำหนด ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างและการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ จังหวัดกาญจนบุรี จึงขอยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ๑ หลัง ตามประกาศจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (ครั้งที่ ๒)

 
ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑              
 
 
 
 

(นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นาย สุรวิทย์ ศักดานุภาพ)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 โดย นาย สุรวิทย์ ศักดานุภาพ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)
Read 281 times
งานก่อสร้าง
Login to post comments