Print this page
Tuesday, 06 November 2018 21:06

ประกาศราคากลางก่อสร้างปรับปรุงทางเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ๑ รายการ

Written by
Rate this item
(0 votes)
Read 390 times
งานก่อสร้าง
Login to post comments