Wednesday, 29 August 2018 20:29

ยกเลิกประกาศจังหวัดกาญจนบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อสนับสนุนให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี จำนวน ๒๔ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Written by
Rate this item
(0 votes)
( สำเนา )
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่อง  ยกเลิกประกาศจังหวัดกาญจนบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อสนับสนุนให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี จำนวน ๒๔ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
........................................................................................
 

             ตามประกาศจังหวัดกาญจนบุรี  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อสนับสนุนให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี    จำนวน  ๒๔  แห่ง   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  ลงวันที่  ๒๗  สิงหาคม ๒๕๖๑  กำหนดให้ผู้สนใจรับเอกสารประกวดราคาจ้างทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. นั้น  

             เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดของแบบแปลนที่พักขยะติดเชื้อ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างและการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดกาญจนบุรีจึงขอยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  รายการก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อสนับสนุนให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี จำนวน ๒๔ แห่ง ตามประกาศจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
 
                            ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑                            
 
 
(นายพนัส โสภณพงษ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นางสาว ปราศรัย อรรจนธีรทัต)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
 โดย นางสาว ปราศรัย อรรจนธีรทัต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
Read 262 times
Login to post comments
© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho