Monday, 27 August 2018 23:40

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อสนับสนุนให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี จำนวน ๒๔ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Written by
Rate this item
(0 votes)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อสนับสนุนให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี จำนวน ๒๔ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


               จังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อสนับสนุนให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี จำนวน ๒๔ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๕ แห่ง 
 ๑) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก่า ตำบลบ้านเก่า
 ๒) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำทหาร ตำบลบ้านเก่า
 ๓) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำขาว ตำบลบ้านเก่า
 ๔) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า
 ๕) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียนงาม ตำบลบ้านเก่า 
ในวงเงินแห่งละ  ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  รวมเป็นเงิน ๑๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
                    กลุ่มที่ ๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๙ แห่ง 
๑) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก  ตำบลลาดหญ้า
๒) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดหญ้า  ตำบลลาดหญ้า
๓) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว
๔) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสามพราน ตำบลวังด้ง
๕) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังด้ง ตำบลวังด้ง
๖) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าทุ่ม ตำบลวังด้ง
๗) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะนาว  ตำบลวังด้ง
๘) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับศิลา ตำบลช่องสะเดา
๙) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าทุ่งนา ตำบลช่องสะเดา
ในวงเงินแห่งละ ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท  (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  รวมเป็นเงิน ๓๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
กลุ่มที่ ๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑๐ แห่ง 
๑) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งเสี้ยน  ตำบลแก่งเสี้ยน
๒) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสองตอน  ตำบลแก่งเสี้ยน
 

- ๒ -
 
๓) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาพุราง  ตำบลปากแพรก
๔) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาตองพัฒนา (ปากแพรก)  ตำบลปากแพรก
๕) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้า ตำบลหนองหญ้า
๖) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังปลาหมู ตำบลหนองหญ้า
๗) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งหลวง ตำบลเกาะสำโรง
๘) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำมังกรทอง ตำบลเกาะสำโรง
๙) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังเย็น ตำบลวังเย็น
๑๐) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง ตำบลท่ามะขาม
ในวงเงินแห่งละ ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                 (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
                    รวม ๒๔ แห่ง เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
 
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดกาญจนบุรีณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
 
 
- ๓ -
 
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kanpho.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๕๑-๒๙๖๑ ต่อ ๑๐๔ ในวันและเวลาราชการ


 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 
 
 
 
 
พนัส โสภณพงษ์ 
(นายพนัส โสภณพงษ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัตราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
 
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
 
สำเนาถูกต้อง  
 
ปราศรัย อรรจนธีรทัต  
(นางสาวปราศรัย อรรจนธีรทัต)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
 โดย นางสาวปราศรัย อรรจนธีรทัต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๙๐/๒๕๖๑

Read 362 times Last modified on Monday, 27 August 2018 23:46
Login to post comments
© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho